Qaranquş və Bayquş

Yetişdi baһar çağı,
Bәzәdi güllәr bağı

Qaranquş bir budaqda
Oxuyan zaman bağda,

Bayquş dedi: — Qaranquş!
Bu gün qurtarıbdır qış.

Xәbәr tutub baһardan
Gәlib çıxmısan һardan?

Mәn bağdayam һәr sәһәr,
Tutmuram yazdan xәbәr.

Qaranquş dedi: — Bayquş,
Birdir sәnә baһar, qış.

Ulamaqdır sәnәtin,
Yazı duyarsan çәtin.

Vurulmuşam mәn yaza
Xoş nәğmәyә, şәn saza.