Tag Arxivləri: qisa nagillar

“Kirpi və Tülku” nağılı

Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birilərilə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir …

Ətraflı oxu »

“Cumbulu” nağılı

Biri var idi, biri yox idi, bir xarrat baba var idi. Xarrat babanın qəşəng bir oğlan nəvəsi var idi. Bu nəvə o qədər balaca idi ki, xarrat baba ona Cumbulu adı vermişdi. Cumbulu babasını çox istəyirdi. Baba һara gedirdisə, Cumbulunu da aparırdı. Bir dəfə baba meşəyə odun gətirməyə getdi. Cumbulunu …

Ətraflı oxu »

Balaca dovşan və Yusif

Biri var idi, biri yox idi. Bir meşədə bir dovşan var idi. Bir gün dovşan meşədə gəzəndə bir oğlana rast gəldi. Həmin oğlan dovşanı əlinə götürüb deyir: – Bu nə qəşəng dovşandır… – Ay oğlan, olar məni buraxasan? Oğlan qorxub dovşanı buraxır. Dovşan dedi: – Ay oğlan, məndən qorxma. Mən …

Ətraflı oxu »

“Ac qurd” nağılı

ac qurd

Biri var idi, biri yox idi, bir qurd var idi. Bu qurd mahalda qoyun, keçi qoymurdu, yeyirdi. Amma yenə də ac idi. Günlərin bir günü şirlə pələng yol ilə gedirdilər. Az getdilər, çox dayandılar, az dayandılar, qurdun qazmasına çıxdılar. Qapıdan içəri girəndə gördülər ki, qurd böyrü üstə yatıbdı. Pələng ondan …

Ətraflı oxu »

Qarışqa və Göyərçin

Bir gün qаrışqа əyilib dəryаdаn su içirdi. Birdən sürüşüb dəryаyа düşdü. Az qаlmışdı кi, bоğulsun. Göyərçin bunu gördü. O, qаrışqаnı ölümdən qurtаrmаğа çаlışdı. Fiкirləşdi, аğzınа bir çöp аlıb göyə qаlхdı.

Ətraflı oxu »

AFRİKAYA

Heyvanlar әlüstü şeylәri yığışdırıb yola düşdülәr. Evdә ancaq dovşanlar, adadovşanları, kirpilәr, bir dә yarasalar qaldılar. Heyvanlar dәniz kәnarına gәldikdә gözәl bir gәmi gördülәr. Dәnizçi Robinzon buradaca tәpәcikdә dayanmışdı.

Ətraflı oxu »

Aybolit və Qaranquş

Bir dәfә axşam bayquş Bumba dedi: — Qapının dalında kim isә qurdalanır. Lap siçana oxşayır.—Hamı qulaq verdi, lakin һeç bir şey eşitmәdilәr. —Qapı dalında һeç kәs yoxdur!—deyә doktor dillәndi.—Sәnә elә gәlir.

Ətraflı oxu »

“Pişik və Siçan” nağılı

Biri var idi, biri yox idi. Bir pişik və bir siçan var idi. Pişik bu siçanı güdür. Pişik baxır ki, siçan oturur. Siçan baxır ki, pişik güdür. Pişik güdür ki, siçan çıxsın. Siçan gözləyir ki, pişik getsin. Bu, onu güdür, o, bunu gözləyir. Pişik təngə gəlir və deyir: – Ay …

Ətraflı oxu »

Sağsağan, Tülkü və Çəyirtkə

Biri vardı, biri yoxdu, ölkələrin birində ətrafı dik yamaclı uca dağlarla əhatə olunmuş, dümağ sahili olan bir süd gölü vardı. Bu gölün sahilində böyük bir ağac var idi. Ağacın başında beli ağ bir sağsağan yuva qurmuşdu.

Ətraflı oxu »

Rәssаm Günәş

rəssam-günəş

Pаyızdа tаrlаnı şumlаdılаr. Tохum sәpdilәr. Qış gәldi. Qаr yаğdı. Tаrlа bütün qışı qаrın аltındа yаtdı. Yаzdа qаr әridi. Tаrlа qаpqаrа göründü.

Ətraflı oxu »