Tag Archives: qısa nağıl

Апрель, 2019

 • 14 апреля

  “Kirpi və Tülku” nağılı

  Biri vardı, biri yoxdu. Bir dənə ağıllı kirpi ilə hiyləgər bir tülkü var idi. Kirpi ilə tülkü bir-birilərilə dost idilər və uzun illərdi birlikdə yaşayırdılar. Onlar hər gün Kösə Akayın hininə girib, onun bir toyuğunu oğurlayıb qarınlarını doyururdular. Günlərin bir günü Kösə Akay onlara tələ qurdu. Hinin qarşısına dərin bir …

Октябрь, 2018

 • 24 октября

  “Yarıqulaq” nağılı

  Bir kәndlinin bibәr boyda, bapbalaca bir oğlu oldu. Uşaq dünyaya gәlәn kimi danışdı, yeridi. Anası uşağın adını qoydu Yarıqulaq. Bir gün ana qatıq çalanda kasa çatladı. Ana çatlayan yerә gil sürtdü, dedi: — Oğlum yaxşı oğuldur, gözәldir, amma әlindәn bir iş gәlmir, kasamız çatlayıb, onu yapışdıra bilmir! Yarıqulaq anasının sözünü …

 • 16 октября

  “Dayə Tülkü” nağılı

  Bir gün ayı öz balaları üçün dayə axtarmağa getdi. Meşədə az dolaşdı, çox dolaşdı, canavara rast gəldi. – Babacan, yolun haradır? – deyə canavar soruşdu. – Balalarıma dayə axtarmağa gedirəm, – deyə ayı donquldadı. – Məni dayə götür, – canavar mırıldadı. – Sən oxuya bilirsən? – deyə ayı maraqlandı. – …

 • 9 октября

  Bir damla su

  Bapbalaca damla buludların arasından yerə boylandı: – Ay aman, bu nə gözəllikdir?! – Bu gözəlliyi də sənin kimi damlalar yaradıblar! – Bulud gülümsündü. – Siz olmasaydınız, hər yan qupquru quruyar, Yer üzündə bir canlı belə qalmazdı. – Bəs okeanlar, dənizlər, çaylar, göllər? – Onlar da damlalardan ibarətdir, balaca! Bəs eşitməmisən …

 • 8 октября

  Balaca dovşan və Yusif

  Biri var idi, biri yox idi. Bir meşədə bir dovşan var idi. Bir gün dovşan meşədə gəzəndə bir oğlana rast gəldi. Həmin oğlan dovşanı əlinə götürüb deyir: – Bu nə qəşəng dovşandır… – Ay oğlan, olar məni buraxasan? Oğlan qorxub dovşanı buraxır. Dovşan dedi: – Ay oğlan, məndən qorxma. Mən …

 • 8 октября

  Balaca qaya

  Balaca qaya

  Biri varimış, biri yoximiş. üç qaya varimış. Biri böyük, o biri balaca, üçüncüsü isə lap balaca. Qayalar dostluq edirdi. Gündüzlər günəş şüaları altında qol-qanad açır, gecələr isə soyuqdan büzüşürdülər. Bir gün “böyük qaya”nın sinəsi çatladı. Xırda daşlar ovulub, yerə töküldü. Sən demə bulud göydən hər şeyi görürmüş. O, qayanın çatlamış …

 • 6 октября

  “Ac qurd” nağılı

  ac qurd

  Biri var idi, biri yox idi, bir qurd var idi. Bu qurd mahalda qoyun, keçi qoymurdu, yeyirdi. Amma yenə də ac idi. Günlərin bir günü şirlə pələng yol ilə gedirdilər. Az getdilər, çox dayandılar, az dayandılar, qurdun qazmasına çıxdılar. Qapıdan içəri girəndə gördülər ki, qurd böyrü üstə yatıbdı. Pələng ondan …

Сентябрь, 2018

 • 6 сентября

  Qarışqa və Göyərçin

  Bir gün qаrışqа əyilib dəryаdаn su içirdi. Birdən sürüşüb dəryаyа düşdü. Az qаlmışdı кi, bоğulsun. Göyərçin bunu gördü. O, qаrışqаnı ölümdən qurtаrmаğа çаlışdı. Fiкirləşdi, аğzınа bir çöp аlıb göyə qаlхdı.

 • 4 сентября

  AFRİKAYA

  Heyvanlar әlüstü şeylәri yığışdırıb yola düşdülәr. Evdә ancaq dovşanlar, adadovşanları, kirpilәr, bir dә yarasalar qaldılar. Heyvanlar dәniz kәnarına gәldikdә gözәl bir gәmi gördülәr. Dәnizçi Robinzon buradaca tәpәcikdә dayanmışdı.

 • 3 сентября

  Dаnışılmаmış nаğıl

  Lеyli аtаsı ilә bütün günü bаğdа qаldı. Аtа işlәdi, qız isә mаrаqlı bir nаğılа qulаq аsdı. Günәş dоğmuş, tоrpаq isinir, оt cücәrir, tәbiәt bәzәnirdi. Birdәn nаrın yаğış yаğmаğа bаşlаdı. Bаlаcа аrхlаrdаn ахаn suyun şırıltısı еşidildi: —Sәrinәm, tәzәyәm, Torpаğа bәzәyәm!

error: Content is protected !!